TERMES I CONDICIONS

Espiga PdePA

CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

Les presents condicions tenen com a única finalitat establir i regular les Condicions Generals de Contractació del portal web el qual s’accedeix a través del domini https//www.online.pdepa.com propietat de PdePÀ Backery SL (en endavant, PdePÀ)

Per a l’accés, navegació o contractació dels productes o serveis del present portal web és imprescindible la lectura i comprensió de les Condicions Generals de la Contractació, avís legal, política de privacitat i política de cookies del present portal web.

L’accés del present portal web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions incloses en l’avís legal, sense possibilitat de reserva i la contractació dels productes o serveis ofertes implica l’acceptació de les presents Condicions Generals de la Contractació. És per aquest motiu, que l’usuari es compromet a llegir atentament el present L’avís legal, condicions generals de la contractació, la política de privacitat i Cookies en cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar el present portal web ja que aquests poden modificar-se seguint el procediment establert a l’avís legal.

D’acord amb l’establerta la normativa vigent en matèria de consum, les presents Condicions Generals es trobaran sempre disponibles en el present portal web per a que es puguin consultar, arxivar o imprimir en qualsevol moment.

Des de PdePà recomanem especialment la lectura de les presents Condicions Generals abans de contractar i acceptar les mateixes.

1. Objecte, duració i àmbit d’aplicació

PdePÀ posa a disposició de tots els usuaris el present portal web amb la finalitat de que aquests puguin conèixer, adquirir els productes i contractar els servis que ofereix PdePÀ.

Les presents Condicions Generals tenen com a objectiu regular els termes i condicions en els que s’ofereixen i contracten els productes i serveis així com, les condicions aplicables per a les comandes a domicili gestionats per PdePÀ a través del present portal web, amb la finalitat d’oferir un sistema senzill i còmode a l’usuari per a realitzar les seves comandes.

L’usuari podrà escollir l’entrega de les comandes entre a domicili si aquest es troba en el en la zona territorial per oferir aquest servei o bé, l’entrega a un dels nostres locals físics de PdePÀ.

La contractació del producte o servei realitzat a través de la pàgina web entrarà en vigor a recepció de la confirmació de compra i es mantindrà fins que totes les obligacions definides a les mateixes hagin set complertes íntegrament.

La contractació dels productes o serveis a través el portal web per a la posterior entrega a domicili només es durà a terme als municipis habilitats en el formulari de reservar per a realitzar aquest servei.

L’àmbit d’aplicació de les presents Condicions Generals de Contractació serà la Península Ibèrica.

2. Comandes a través del present portal web.

Només podran contractar a través del present portal web els majors de setze anys, l’usuari que utilitzi el present portal web garanteix que posseeix com a mínim aquesta edat, així com també, garanteix la veracitat de tota la informació proporcionada. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de la informació aportada i per tant de la seva inexactitud o falsedat així com també, dels danys i perjudicis que pugui arribar a ocasionar a PdePÀ o a un tercer per la informació facilitada o les accions realitzades a través del present portal web.

Queda totalment prohibida la reventa de productes adquirits a través del present portal web.

4. Disponibilitat del Servei

L’accés al present portal web està disponible tots els dies de l’any. Podran realitzar-se comandes a qualsevol hora dels productes que s’ofereixen a través del portal web i se’l notificarà de quan es podrà procedir la seva entrega.

Les entregues o recollides estaran subjectes a l’horari estipulat d’obertura dels locals. Els locals situats a Lloret de Mar realitzaran les entregues a domicili o recollides als locals de 8:00h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h. Els locals situats a Girona realitzaran les entregues a domicili o recollides als locals de 7:30h a 21:00h.

Alguns productes o serveis poden estar subjecte a horaris excepcionals o especials que s’indicaran degudament en el producte o servei ofert o bé, en el portal web durant el procediment de compra.

Si l’usuari vol contractar un producte o servei i sol·licita l’entrega a domicili fora de l’àrea d’entrega del servei, o bé fora de l’hora d’obertura dels locals o bé, si en el portal web no es troba disponible per a qualsevol altra raó, se li notificarà que la comanda no s’ha pogut realitzar abans de la seva confirmació.

5. Idioma

L’idioma en que es perfeccionarà el contacte entre PdePÀ i l’usuari serà el Català o el Castellà segons la preferència de l’Usuari.

6. Errors en les comandes

En cas que l’usuari s’hagi registrat i hagi comès un error en el seu registre, podrà modificar-lo en qualsevol moment. En cas de cometre un error durant la contractació podrà corregir-se en tot moment abans de la finalització del procés de compra. De no ser així PdePÀ intentarà solucionar-ho sempre hi quan es posi en contacte a través del correu [email protected] o trucant al 872 022 060. No obstant, en aquest últim cas, no es pot garantir la seva correcció.

7. Preus

Els preus de cada producte o servei son els que s’indiquen en el portal web, incloent tots ells l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), exceptuant els gestos d’enviament, que s’adjuntaran a l’import del producte o servei i que es detallaran a part en el moment de realitzar la comanda. En tot cas els gestos de l’enviament corresponent s’indicaran a la comanda abans de la seva finalització i desglossats apart del preu del producte, havent d’acceptar l’usuari prèviament per a finalitzar la comanda.

PdePÀ es reserva el dret de poder canviar el preu del producte que seran els publicats en cada moment a la web així com, els gestos en concepte d’enviament i seran els que es mostrin en el moment de realitzar la comanda per part de l’usuari. Els canvis en cap cas afectaran a les comandes existents, a menys que existeixi un error evident i manifest en els preus.

En cas d’haver-hi ofertes sobre productes o serveis estaran degudament marcades i identificades com a tal, indicant el preu anterior i posterior en aplicar l’oferta. Les ofertes poden ser retirades en qualsevol moment excepte que ja s’hagi confirmat la comanda.

8. Tramitació de comandes

Per a la realització de comandes l’usuari pot escollir entre omplir el formulari amb les seves dades o crear una compte de registre per agilitzar el procés, realitzant-se el tractament d’acord a la nostra política de privacitat.

Al finalitzar la comanda es detallarà l’import exacta de cada un dels productes, el o els possibles descomptes així com també, els impostos aplicables.

La confirmació de la comanda i per tant, la compra dels productes s’ha de realitzar amb l’activació del botó “PAGAR” que apareix al peu de la pàgina de sol·licitud de compra i prèvia acceptació expressa de totes i cada una de les presents Condicions Generals amb anterioritat a l’adquisició dels productes, sense que li siguin d’aplicació les novetats que puguin produir-se en el clausulat de les Condicions Generals en posterioritat.

Comandes a domicili

En cas que l’usuari sol·liciti una comanda a domicili, únicament serà possible si aquest sol·licita el seu enviament als territoris habilitats per aquest servei. L’entrega i gestió de la comanda la realitzarà PdePÀ sent la únic responsable de la venta, repartiment, entrega, expedició de tiquet i cobrament.

Les comandes a domicili l’entrega es realitzarà en un màxim d’una hora des de la confirmació de la comanda sempre dins els horaris d’obertura dels locals.

9. Confirmació de comanda

La confirmació de la comanda i per tant,. La compra dels productes s’ha de realitzar amb l’activació del botó “PAGAR” que apareix al peu de la pàgina de sol·licitud de compra i prèvia a l’acceptació expressa de totes i cada una de les presents Condicions Generals.

Des d’aquest moment, l’usuari adquireix la condició de Client per haver acceptat les Condicions Generals i haver formalitzat la compra. Si amb posterioritat el client vol obtenir una nova comanda, haurà de tornar a realitzar el procés per a realitzar una nova contractació.

Una vegada acceptada de forma expressa les presents Condicions Generals de Contractació i realitzat el pagament, s’emetrà un justificant de confirmació de la compra efectuada.

10. Pagament

La compra dels productes s’ha de realitzar amb l’activació del botó “PAGAR” que apareix al peu de la pàgina de sol·licitud de compra i prèvia a l’acceptació expressa de totes i cada una de les presents Condicions Generals. El pagament només es podrà realitzar a través de targeta de dèbit o crèdit.

11. Dret de Desistiment

La normativa de Consum preveu el dret de desistiment durant 14 dies naturals des de la realització de la contractació a distància per part de l’usuari. No obstant, aquest dret es veu exclòs degut a la naturalesa i característiques dels productes i serveis oferts en la present web, en quan es tracta de productes frescos susceptibles de deteriorar-se o caducar-se amb rapidesa des de la seva elaboració, les compres realitzades no poden quedar subjectes al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103, apartat “d)” del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

12. Responsabilitats de l'Usuari

L’usuari s’obliga a realitza un ús lícit dels serveis, sense contravenir la legislació vigent ni lesionar els drets i interessos de terceres persones o de PdePÀ.

L’usuari garanteix la veracitat, exactitud i licitud de les dades facilitades en els formularis de contractació evitant causar perjudicis a PdePÀ. En cas de no ser així, PdePÀ es reserva el dret d’interposar les accions legals que tinguin cabuda i a sol·licitar si procedeix una indemnització.

13. Notificacions i reclamacions

Les notificacions, reclamacions, incidències o queixes sobre les compres realitzades, l’entrega del producte, l’estat del mateix o l’entrega de productes no sol·licitats haurà de comunicar-se a:

A través del present portal web al formulari de contacta

A través de correu electrònic a [email protected]

Trucant el telèfon 872 022 060 en horari d’obertura dels establiments.

Per tal que puguem resoldre la incidència amb la major brevetat possible.

14. Modificació de las Condiciones Generales de Contractació

Les presents Condicions Generals de Contractació estaran vigents durant el temps que estiguin penjades en el present portal Web de manera que, quan siguin modificades o actualitzades total o parcialment, les presents condicions deixaran d’estar vigents, essent les noves Condicions Generals les que passin a regular l’ús del portal Web.

PdePÀ es reserva la facultat de revisar, modificar o actualitzar en qualsevol moment les presents Condicions Generals.

En tot cas les modificacions, revisions o actualitzacions de les presents Condicions Generals no afectaran a les comandes realitzades amb anterioritat a la data de publicació en el portal web de les noves Condicions Generals, que es regeixen per la versió de les Condicions Generals, que es regiran per la versió de les Condicions Generals vigents en el moment de la seva actualització per l’usuari excepte que per llei o decisió de les autoritats competents PdePÀ hagi d’efectuar les modificacions amb caràcter retroactiu. En aquest últim cas, la possibilitat de canvi també s’efectuaran sobre les comandes que l’usuari ja hagués efectuat.

En cas de desacord per part de l’usuari d’alguna o algunes de les clàusules de les Presents Condicions Generals, l’usuari haurà de comunicar-ho a PdePÀ amb anterioritat a la seva acceptació, per mitjà de correu electrònic a la direcció [email protected]. En cas d’estar-hi d’acord, es remetran les Condicions Particulars de Contractació que inclouran els canvis si s’haguessin considerat.

15. Llei i jurisdicció aplicable

En el supòsit que sorgís algun conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents Condicions Generals, els Jutjats o Tribunals que, n el seu cas, coneixeran de l’assumpte seran els Jutjats o Tribunals que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, que en matèria de consum, s’entén el del lloc de residència habitul del consumidor. Sens perjudici, de la facultat de l’usuari d’acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació. No obstant, en cas de tractar-se d’un usuari que no gaudeixi de la condició d’usuari o consumidor per actuar en el seu àmbit professional o d’empresa aleshores, ambdues parts renuncien a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre i acorden sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.

16. Miscel·lània

Per mitjà de la formalització de les presents Condicions Generals, ambdues parts, l’usuari i PdePÀ es donen degudament informades dels seus drets i obligacions, per la que presten lliurament el seu consentiment amb les mateixes.

Si alguna de les clàusules o disposicions de les presents Condicions Generals de Contractació fos declarada nul·la o sense efecte per resolució ferma de l’autoritat competent, aquesta no afectarà a la resta de clàusules recollides en les presents condicions que mantindran el seu efecte, sense quedar afectades per la declaració de nul·litat.

Les presents Condicions Generals de Contractació i tot els documents a que es fan referència constitueixen l’acord íntegre existent entre l’usuari i PdePÀ en relació a l’objecte de la contractació.