AVÍS LEGAL

Espiga PdePA

Les presents condicions tenen com a única finalitat establir i regular les condicions d’ús del portal web el qual s’accedeix a través del domini https//www.online.pdepa.com propietat de Pdepà Backery SL.

L’accés del present portal web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions incloses en el present avís legal, sense possibilitat de reserva. És per aquest motiu, que l’usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar el present portal web ja que aquest i les seves condicions d’us recollides en el present Avís Legal poden modificar-se.

1- Identificació

Complint amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de a Societat de la Informació i del Comerç Electrònic es comunica el següent:

La titularitat del present portal web https//www.online.pdepa.com es:

2- Usuari

L’accés o utilització del present portal web, atribueix la condició d’usuari, el qual des de l’accés o utilització accepta les Condicions Generals d’Ús aquí recollides. Les presents Condicions Generals d’Ús s’aplicaran sens perjudici de l’aplicació de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3- Contractació i preus

El present portal web té com a finalitat mostrar-li els productes i servis que oferim a PdePÀ donant la possibilitat de contarctar-los.

En relació a la contractació dels productes i serveis que s’ofereixen a la web de PdePÀ, així com els preus i costos aplicables al Servei, l’usuari té tota la informació recollida a les Condicions Generals de Contractació.

4- Portal Web

L’accés al present portal web per l’usuari és lliure i gratuït. Quan sigui necessari que l’usuari aporti dades personals per a l’adquisició d’algun dels nostres productes o serveis, la recollida i el tractament de dades es realitzarà conforme la nostra política de privacitat i de Condicions Generals de la Contractació.

L’usuari es compromet a utilitzar el portal web de conformitat amb l’ordenament jurídic, el present avís legal, política de Cookies i Condicions Generals de la Contractació i a no utilitzar-lo per a fins il·lícits o il·legals.

És responsabilitat de l’usuari que la informació aportada pel registre o contractació dels nostres productes o serveis sigui veraç i lícita i de no ser així, serà aquest mateix qui respondrà per a qualsevol dany o perjudici causat.

L’usuari es compromet a dur a terme un ús diligent del portal web i dels productes i serveis que li ofereix PdePÀ a través del present portal web. Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu l’usuari s’obliga a:

  1. Facilitar informació veraç i lícita sobre les dades introduïdes en els formularis o registres per a la contractació dels productes o serveis oferts per PdePÀ. L’usuari serà plenament responsable de les dades o continguts que transmeti o comuniqui a PdePÀ i conseqüentment, assumirà la responsabilitat dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de l’ús indegut dels mateixos.
  2. No introduir, emmagatzemar, transmetre o difondre mitjançant el present portal web cap programa, dada, virus, codi o qualsevol dispositiu que sigui susceptible de causar danys en el mateix, en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de PdePÀ o de qualsevol altre usuari o tercer.
  3. No alterar, copiar, descarregar-se, modificar, descompilar, realitzar enginyeria inversa, vendre etc. que formi part del portal web.
  4. No utilitzar el portal web, els continguts o productes o servis que s’ofereixen amb a través del present portal amb fins o efectes il·lícits o contraris al present avís legal, lesius pels interessos o drets de tercers o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, esdevenir inaccessible o deteriorar la imatge del present portal web, dels seus continguts o productes i serveis.
  5. Es compromet a no destruir, alterar, inutilitzar, de qualsevol manera o a través de qualsevol mètode, danyar les dades, programes documents electrònics que es troben en el present portal web.
  6. Es compromet a no obstaculitzar l’accés a altres usuaris al servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes o el servei.

5- Propietat Intel·lectual i industrial

PdePÀ en sí o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual dels continguts, logos, marques, textos i imatges i combinacions de colors del present portal web.

D’acord amb l’establert als articles 8 i 32.1, apartat segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, de la totalitat o en part dels continguts d’aquesta web, amb fins comercials, amb qualsevol suport i per qualsevol mitjà, sense l’autorització de PdePÀ que requereix que sigui a través de document signat.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i industrial titularitat de PdePÀ. La utilització no autoritzada dels continguts del present portal web, així com els perjudicis ocasionats, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i en cas de procedir, les responsabilitats que se’n derivin.

6- Exclusió de Garanties i Responsabilitats

PdePÀ no es responsabilitza, sota cap concepte i en cap cas, dels danys i perjudicis sigui quina sigui la seva naturalesa que es puguin ocasionar. PdePÀ s’esforça per la disponibilitat permanent dels seus serveis. No obstant, quan accedeixi en el present portal, se li mostrarà segons la disponibilitat i les limitacions que concorrin en aquell moment. Així mateix, tampoc es pot garantir l’absència de virus ni altres elements maliciosos a la web que podrien produir alteracions en el seu sistema informàtic.

Es possible que en el present portal trobi links o enllaços a pàgines web de tercers. PdePÀ no assumeix en cap cas cap tipus de responsabilitat sobre els mateixos o sobre el contingut o funcionament aquests, així com tampoc de les conseqüències que puguin derivar-se del seu accés. L’usuari reconeix i accepta que aquests enllaços dirigeixen a portals externs dels quals PdePÀ no pot controlar ni supervisar, el contingut i tampoc la seguretat dels mateixos. Per la qual cosa, PdePÀ declina qualsevol tipus de responsabilitat pels serveis i informació que es presti a altres portals webs enllaçats amb aquest. En aquest sentit, aconsellem que l’usuari actuï amb prudència i consulti les condicions legals exposades en els portals d’aquestes web.

PdePÀ declina tota responsabilitat que es derivi d’un mal ús per part de l’usuari, així com per l’incompliment de les obligacions o compromisos assumits en virtut de les presents condicions o qualsevol altres que resultin aplicables.

En cas que considereu que qualsevol informació o contingut del present portal web vulnera algun dret legítim o la legalitat vigent, agrairíem que us poséssiu en conte amb PdePÀ per tal que puguem prendre les mesures oportunes.

7- Seguretat

PdePÀ s’esforça contínuament per proporcionar seguretat al portal web i utilitza tècniques de seguretat de la informació estàndards dins les seves possibilitats i estat de la tecnologia. No obstant, no es possible oferir plenes garanties en relació a les intrusions o pèrdues d’informació que es puguin produir. De la mateixa manera que no és possible garantir l’absència de virus o altres elements maliciosos en el portal web o pàgines de tercers que poden produir alteracions en el sistema informàtic, tant software com hardware, de l’usuari o d’un tercer. Per aquesta raó, l’usuari compren, accepta i assumeix que existeixen situacions i circumstàncies que escapen del control de PdePÀ.

8- Modificacions

PdePÀ podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís les condicions d’ús, és per això que recomanem a l’usuari la seva lectura cada vegada que accedeixi al portal web. Així mateix, es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes en el seu portal podent, canviar, suprimir o afegir qualsevol solució, servei, informació o contingut que es presti a través de la mateixa així com la forma en que aquests apareixen prestats o localitzats en el portal web.

9- Dret d’exclusió

PdePÀ es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al seu portal web o serveis oferts en el mateix sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el present avís legal o les Condicions Generals de la Contractació.

10- Legislació i jurisdicció aplicable

La relació PdePÀ i l’usuari es regirà en tot cas i en cada un els seus extrems per l’establert en les Condicions Generals Per a la Contractació.

11- Modificacions del present Avís Legal i resta de textos legals

Quan es procedeixi a la modificació dels textos legals (política de privacitat, política de cookies, avís legal, condicions generals de la contractació i condicions d’enviament), el portal web els publicarà en el temps i la forma oportuna sens perjudici de que es puguin notificar aquestes modificacions als Usuaris.

12- Contacte

L’usuari pot contactar en tot moment amb PdePÀ a través de:

  1. A través del formulari de contacte habilitat al present portal web.
  2. Correu electrònic: [email protected]
  3. El telèfon: 872 022 060